Regulamin

1. Organizatorem Półkolonii Letnich 2015 jest Squashstacja.

2. Półkolonie odbywają się na terenie klubu, przy ul. Garncarskiej 8 oraz w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.

3. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 – 12 lat, które wcześniej zostaną zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów.

4. Termin zapisów od 16.05.2016r. w godzinach: 8:00 – 22:00 pod telefonem 603 089 999 bądź na adres: kontakt@squashstacja.pl

5. Terminy turnusów:

* 04.07 – 08.07.2016 r.
* 01.08 - 5.08.2016 r.

6. Aby dany turnus półkolonii odbył się, minimalna ilość uczestników musi wynosić 8 osób.

7. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest zgłoszenie dziecka oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie.

8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail rodzica/opiekuna dziecka.

9. Opłat należy dokonać najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu w recepcji klubu.

10. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów.

11. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 \-cio dniowych) turnusach. Squashstacja zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 7:45 – 15:45.

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zbiórki
.
13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek w wyniku złego stanu pogody.

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

16. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.

17. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Squashstacji.

18. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach.

19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu kosztów.

21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

22. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.

23. Klub sportowy Squashstacja zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć.

24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Organizatora.

25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie Organizatora.

26. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do siedziby firmy Squashstacja w terminie 7 od zakończenia leczenia.

27. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

28. W przypadku rezygnacji z półkolonii Squashstacja jest uprawniona do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii od osoby.

29. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.

30. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach.

31. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

32. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione w formularzu zgłoszeniowym.

33. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 16:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu. Za każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

34. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez zgłoszenie dziecka.

W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.